V Turniej Międzynarodowego Pucharu Karpat 2017 – komunikat

Komunikat organizacyjny rozgrywek „Międzynarodowego Pucharu Karpat 2017” w Jaśle.

 1.Cel rozgrywek
„MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT W BOKSIE ” ma służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w województwie podkarpackim .

2.Terminy i miejsce rozgrywek:

25.11.2017r. Hala sportowa MOSiR ul. Sikorskiego15 w Jaśle .

3. Kierownictwo zawodów.

Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:

 • POZB w Rzeszowie, Supervisor , Jury

4. Uczestnictwo

 • Prawo startu mają zawodnicy urodzeni

– młodzik rocznik 2003
– kadet rocznik 2001-2002
– junior rocznik 1999-2000
– senior 1998 i starsi

 • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 • Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
 • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.

5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek

 • Rozgrywki mają charakter indywidualny i drużynowy, prowadzone w cyklu 6 zawodów.
 • Maksymalna ilość walk podczas jednego turnieju – 40.
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
 • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
 • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
 • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
 • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy POZB w Rzeszowie.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

6. Sposób zgłaszania zawodników

 • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres: andzialek2@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
 • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zgłoszenia z wszystkimi danymi.
 • Zgłoszenia do turnieju w Dębicy będą przyjmowane w terminie do: 22.11.2017r.
 • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
 • Lista zgłoszonych zawodników do danego cyklu MPK będzie ogłaszana na stronie Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego w Rzeszowie www.pozb.pl
 • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszt przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
 • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów MPK muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.

7. Zasady finansowania.

 • Koszty organizacyjne turnieju pokrywane są przez organizatora.
 • Koszty lekarza oraz karetki pogotowia ponosi organizator.
 • Zgodnie z decyzją Zarządu POZB w Rzeszowie, nie będą pobierane opłaty startowe od zawodników.

8. Nagrody.

 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
 • W każdej kategorii wiekowej mężczyzn puchar dla najlepszego zawodnika
 • Puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar

9. Postanowienia końcowe.

 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
 • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
 • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i POZB.

10. Program zawodów.

8.00-9.00 waga i badanie,
11.00-11.30 konferencja techniczna,
12.00 walki

Ze sportowymi pozdrowieniami

ZARZĄD PODKARPACKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO