Puchar Karpat w Sędziszowie Młp. – zapowiedź

W najbliższą sobotę 13 maja w Sędziszowie Młp. odbędzie się pierwszy turniej z cyklu rozgrywek „Międzynarodowego Pucharu Karpat w Boksie 2017”.

REGULAMIN

1. Cel rozgrywek
„Międzynarodowego Pucharu Karpat w Boksie ” ma służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w województwie podkarpackim.

 • Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.

2. Terminy i miejsce rozgrywek:

 1. 13.05.2017r. Hala sportowa ul. Fabryczna 5, 39-120 Sędziszów Małopolski
 2. 03.06.2017r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Konopnickiej 2 Nowa Sarzyna
 3. 09.09.2017r. Hala sportowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego
  w Stalowej Woli ul. Hutnicza 17
 4. 07.10.2017r. Hala sportowa  ul. Kościuszki 3 39-200 Dębica
 5. 09.11.2017r. Hala Sportowa MOSIR  ul. gen. Władysława Sikorskiego 15, 38-200 Jasło
 6. 16.12.2017r. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Adama Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

3. Kierownictwo zawodów.

Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:

 • POZB w Rzeszowie
 • Supervisor
 • Jury

4. Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy urodzeni

 • młodzik rocznik 2003
 • kadet rocznik 2001-2002
 • junior rocznik 1999-2000
 • senior 1998 i starsi

Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

 • Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
 • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.

5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek

 • Rozgrywki mają charakter indywidualny i drużynowy, prowadzone w cyklu 6 zawodów.
 • Maksymalna ilość walk podczas jednego turnieju – 40.
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
 • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
 • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
 • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
 • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy POZB w Rzeszowie.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

6. Sposób zgłaszania zawodników

 • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres: pozb@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
 • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim ww. danymi.

Zgłoszenia do Turnieju w Sędziszowie będą przyjmowane do dnia 9.05.2017r.

 • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
 • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MPK będzie ogłaszana na stronie Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego w Rzeszowie www.pozb.pl
 • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszta przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
 • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów MPK muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.

7. Zasady finansowania.

 • Koszty organizacyjne turnieju pokrywane są przez organizatora.
 • Koszty lekarza oraz karetki pogotowia ponosi organizator.
 • Zgodnie z decyzją Zarządu POZB w Rzeszowie, nie będą pobierane opłaty startowe od zawodników.

8. Nagrody.

 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
 • W każdej kategorii wiekowej mężczyzn puchar dla najlepszego zawodnika
 • Puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar

9. Postanowienia końcowe.

 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
 • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny
 • finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
 • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i POZB.

Program zawodów.
8.00 – 9.00 waga i badanie,
10.00 – 11.00 konferencja techniczna,
12.00 walki