KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Eliminacji Międzywojewódzkich do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetów Kraśnik 19-25.10.2020r.

CEL IMPREZY:
Wyłonienie najlepszych zawodników w każdej kategorii wagowej do turnieju finałowego OOM, popularyzacja boksu olimpijskiego terenie kraju, w regionie Polski południowej.
ORGANIZATORZY:
Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski w Rzeszowie, Małopolski Okręgowy Związek Bokserski w Krakowie
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Turniej eliminacyjny zostanie rozegrany w dniu 03.10.2020 r. tj. sobota w hali sportowej ZKS Stal Rzeszów ul. Hetmańska 69, 35-078 w Rzeszowie
UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą brać udział mistrzowie okręgów małopolskiego i podkarpackiego wyłonieni w wewnętrznych eliminacjach wojewódzkich, urodzeni w latach 2004- 2005 (15 – 16 lat), zarejestrowani w elektronicznym systemie licencji PZB oraz posiadający aktualną licencję PZB jak również książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetów na rok 2020 (dostępnym na stronie internetowej PZB) oraz Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB.
ZGŁOSZENIA:
Prosimy kierować pisemnie na adres: POZB ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów, lub drogą elektroniczną, e-mail: pozb@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2020r.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnicy turnieju eliminacyjnego powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetów w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik.

PROGRAM TURNIEJU:

Sobota 03.10.2020r.
10:00 –przyjazd ekip
10:00 11:00 –badania lekarskie i waga zawodników Biuro Podkarpackiego Okręgowego
Związku Bokserskiego ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów
14:00 początek walk finałowych na hali sportowej ZKS Stal Rzeszów ul. Hetmańska 69,
35-078 w Rzeszowie
17:00 – Zakończenie walk

Ze sportowym pozdrowieniem

O R G A N I Z A T O R